സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ്
ആദ്യം ശ്ലോകങ്ങളിലെ പദങ്ങളെ ഓരോന്നായി പിരിച്ച് എഴുതുന്നു. പിന്നീട് അവയുടെ അന്തലിംഗവിഭക്തികൾ നോക്കുന്നു. അവയ്ക്കനുസരിച്ച് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുന്നു. ഇതിനെ ആണ് അന്വയം എന്നു പറയുന്നത്.

അന്വയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പദത്തിന്റെയും അർത്ഥം എഴുതി അന്വയാർത്ഥം മനസിലാക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം സാരാംശം മനസിലാക്കുന്നു

പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ്. ശബ്ദം എന്നത് ഏതു സ്വരത്തിലോ വ്യഞ്ജനത്തിലൊ അവസാനിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് 'അ' കാരാന്തം 'ഇ' കാരാന്തം 'സ'കാരാന്തം ഇപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുപലതും ഉണ്ട് കേട്ടൊ
ലിംഗം മൂന്നു തരത്തില്പറയുന്നു പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം, നപുംസകലിംഗം.
വിഭക്തികൾ ഏഴെണ്ണം പ്രഥമ ദ്വിതീയ തൃതീയ ചതുർത്ഥി, പഞ്ചമി, ഷഷ്ഠി,സപ്തമി എന്നു. രാമൻ രാമനെ രാമനോട് രാമനായിക്കൊണ്ട്, രാമനാൽ രാമന്റെ, രാമനിൽ എന്ന് ഏഴെണ്ണവും പോരാതെ ഹേ രാമാ എന്നു വിളിക്കുന്ന സംബോധനപ്രഥമയും ഉണ്ട്.

വചനങ്ങൾ മൂന്ന് ഏകവചനം ദ്വിവചനം ബഹുവചനം ഇപ്രകാരം

ഇതിലെ അന്തം , ലിംഗം, വിഭക്തി, വചനം എന്നിവയാണ് ഓരോ പദത്തിന്റെയും നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അ പു പ്ര ഏ പോലെ ഉള്ള സൂത്രം അ - അകാരാന്തം , പു - പുല്ലിംഗം, പ്ര - പ്രഥമ, ഏ - ഏകവചനം. ആ സ്ത്രീ ഷ ബ - ആകാരാന്തം സ്ത്രീലിംഗം ഷഷ്ഠി ബഹുവചനം
അ എന്നു മാത്രം ബ്രാകറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് അവ്യയം എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്. ക്രിയാപദങ്ങളായ ലകാരങ്ങൾ (പത്ത് ലകാരങ്ങൾ ഉണ്ട് ലട് , ലിട് , ലുട്, ലങ്ങ് , ലിങ്ങ്, ലുങ്ങ്,ലോട്,ലൃട്,ലൃങ്ങ്, ആശിഷ് ലിങ്ങ് ഇപ്രകാരം അവ്വയും പരസ്മൈപദം/ ആത്മനേപദം എന്ന വിഭാഗവും, പ്രഥമപുരുഷൻ, മദ്ധ്യമപുരുഷൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന വിഭാഗവും കൂടിയ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ക്രിയാപദങ്ങളുടെ കൂടെ എഴുതുന്ന ലട് പ പ്ര പു ഏ തുടങ്ങിയവ അതായത് ലട് പരസ്മൈപദം പ്രഥമപുരുഷൻ ഏകവചനം

ക്രി വി എന്നത് ക്രിയാവിശേഷണം

Sunday, July 20, 2014

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം ·3-22,23

22
അഥവാ കിമിവാസ്യതെ ത്വയാസ്മിൻ
നിജമുൽസൃജ്യ പദം പുരോപകണ്ഠേ
സവിധേ  ന വസന്തി ബുദ്ധിമന്തഃ
ഫണിനോ വായുസഖസ്യ ഭൂപതേശ്ച

അഥവാ (അ) അതല്ലാതെ
ത്വയാ (യുഷ്മ തൃ ഏ) അങ്ങയാൽ
നിജം (അ ന ദ്വി ഏ) നിജമായ
പദം (അ ന ദ്വി ഏ0 പദത്തെ
ഉൽസൃജ്യ (ല്യ അ) ഉൽസർജ്ജിച്ചിട്ട്
അസ്മിൻ ( ഇദംശ പു സ ഏ) ഈ
പുരോപകണ്ഠേ ( അ പു സ ഏ) പുരോപകണ്ഠത്തിൽ
കിമിവ (അ) എന്ത് കൊണ്ട്
ആസ്യതേ (ലട് ആ പ്രപു ഏ) ആസിക്കുന്നു
ബുദ്ധിമന്തഃ (ത പു പ്ര ബ) ബുദ്ധിമാന്മാർ
ഫണിനഃ (ന പു ഷ ഏ) ഫണിയുടെയും
വായുസഖസ്യ ( അ പു ഷ ഏ)വായുസഖന്റെയും
ഭൂപതേഃ ( ഇ പു ഷ എ) ഭൂപതിയുടെയും
ച (അ)

സവിധേ (അ ന സ ഏ) സവിധത്തിൽ
ന (അ) +
വസന്തി (ലട് പ പ്ര പു ബ) വസിക്കുന്നില്ല

അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങ് സ്വന്തം സ്ഥാനം വെടിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ രാജധാനിക്കടുത്ത് എന്തിന് വന്ന് താമസിക്കുന്നു? ബുദ്ധിയുള്ളവർ പാമ്പിന്റെയും അഗ്നിയുടെയും രാജാവിന്റെയും അടുത്ത് താമസിക്കുകയില്ല


23
പ്രതിവേദി നിവിഷ്ടപൂർണ്ണകുംഭം
വിലസത്തോരണമുജ്ജ്വലപ്രദീപം
വ്രജ ഗോകുലമാകുലം പ്രജാഭിഃ
ഭവദീയാഗമനപ്രഹർഷിണീഭിഃ

ത്വം (യുഷ്മ പ്ര ഏ) അങ്ങ്
പ്രതിവേദിനിവിഷ്ടപൂർണ്ണകുംഭം (അ ന ദ്വി ഏ) പ്രതിവേദിനിവിഷ്ടപൂർണ്ണകുംഭമായി
വിലസത്തോരണം (അ ന ദ്വി ഏ) വിലസത്തോരണമായി
ഉജ്വലപ്രദീപം (അ ന ദ്വി ഏ) ഉജ്വലപ്രദീപമായി
ഭവദീയാഗമനപ്രഹർഷിണീഭിഃ (ഈ സ്ത്രീ തൃ ബ) ഭവദീയാഗമനപ്രഹർഷിണികളായ
പ്രജാഭിഃ (ആ സ്ത്രീ തൃ ബ) പ്രജകളാൽ
ആകുലം (അ ന ദ്വി എ) ആകുലമായ
ഗോകുലം (അ ന ദ്വി ഏ) ഗോകുലത്തെ
വ്രജ (ലോട് പ മപു ഏ) വ്രജിച്ചാലും

വേദികൾ തോറും വയ്ക്കപ്പെട്ട പൂർണ്ണകലശങ്ങളോടുകൂടിയ ശോഭയേറിയ ബഹിർദ്വാരത്തോടു കൂടിയതും നല്ലപോലെ തിളങ്ങുന്ന വിളക്കുകളോടു കൂടീയതുമായി, അങ്ങയുടെ വരവ് കൊണ്ടു സന്തുഷ്ടരാകുന്ന ജനങ്ങളാൽ വ്യാപ്തമായ അമ്പാടിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയാലും 

No comments:

Post a Comment