സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ്
ആദ്യം ശ്ലോകങ്ങളിലെ പദങ്ങളെ ഓരോന്നായി പിരിച്ച് എഴുതുന്നു. പിന്നീട് അവയുടെ അന്തലിംഗവിഭക്തികൾ നോക്കുന്നു. അവയ്ക്കനുസരിച്ച് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുന്നു. ഇതിനെ ആണ് അന്വയം എന്നു പറയുന്നത്.

അന്വയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പദത്തിന്റെയും അർത്ഥം എഴുതി അന്വയാർത്ഥം മനസിലാക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം സാരാംശം മനസിലാക്കുന്നു

പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ്. ശബ്ദം എന്നത് ഏതു സ്വരത്തിലോ വ്യഞ്ജനത്തിലൊ അവസാനിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് 'അ' കാരാന്തം 'ഇ' കാരാന്തം 'സ'കാരാന്തം ഇപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുപലതും ഉണ്ട് കേട്ടൊ
ലിംഗം മൂന്നു തരത്തില്പറയുന്നു പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം, നപുംസകലിംഗം.
വിഭക്തികൾ ഏഴെണ്ണം പ്രഥമ ദ്വിതീയ തൃതീയ ചതുർത്ഥി, പഞ്ചമി, ഷഷ്ഠി,സപ്തമി എന്നു. രാമൻ രാമനെ രാമനോട് രാമനായിക്കൊണ്ട്, രാമനാൽ രാമന്റെ, രാമനിൽ എന്ന് ഏഴെണ്ണവും പോരാതെ ഹേ രാമാ എന്നു വിളിക്കുന്ന സംബോധനപ്രഥമയും ഉണ്ട്.

വചനങ്ങൾ മൂന്ന് ഏകവചനം ദ്വിവചനം ബഹുവചനം ഇപ്രകാരം

ഇതിലെ അന്തം , ലിംഗം, വിഭക്തി, വചനം എന്നിവയാണ് ഓരോ പദത്തിന്റെയും നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അ പു പ്ര ഏ പോലെ ഉള്ള സൂത്രം അ - അകാരാന്തം , പു - പുല്ലിംഗം, പ്ര - പ്രഥമ, ഏ - ഏകവചനം. ആ സ്ത്രീ ഷ ബ - ആകാരാന്തം സ്ത്രീലിംഗം ഷഷ്ഠി ബഹുവചനം
അ എന്നു മാത്രം ബ്രാകറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് അവ്യയം എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്. ക്രിയാപദങ്ങളായ ലകാരങ്ങൾ (പത്ത് ലകാരങ്ങൾ ഉണ്ട് ലട് , ലിട് , ലുട്, ലങ്ങ് , ലിങ്ങ്, ലുങ്ങ്,ലോട്,ലൃട്,ലൃങ്ങ്, ആശിഷ് ലിങ്ങ് ഇപ്രകാരം അവ്വയും പരസ്മൈപദം/ ആത്മനേപദം എന്ന വിഭാഗവും, പ്രഥമപുരുഷൻ, മദ്ധ്യമപുരുഷൻ, ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന വിഭാഗവും കൂടിയ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ക്രിയാപദങ്ങളുടെ കൂടെ എഴുതുന്ന ലട് പ പ്ര പു ഏ തുടങ്ങിയവ അതായത് ലട് പരസ്മൈപദം പ്രഥമപുരുഷൻ ഏകവചനം

ക്രി വി എന്നത് ക്രിയാവിശേഷണം

Friday, July 18, 2014

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം 3-16,17

16
അമാതരിശ്വാനമഹവ്യവാഹം
അസൂര്യശീതാംശുമവജ്രപാണിം
അനച്യുതേശാനപിതാമഹം ച
ദ്രഷ്ടാസി രാജന്നചിരേണ ലോകം

രാജൻ (ന പു സം പ്ര ഏ)  അല്ലയോ രാജാവെ
(ത്വം അങ്ങ്)
ലോകം (അ പു ദ്വി ഏ) ലോകത്തെ
അചിരേണ (അ) അല്പകാലം കൊണ്ട്
അമാതരിശ്വാനം (ന പു ദ്വി ഏ) അമാതരിശ്വാവായും
അഹവ്യവാഹം (അ പു ദ്വി ഏ) അഹവ്യവാഹമായും
അസൂര്യശീതാംശും (ഉ പു ദ്വി ഏ) അസൂര്യശീതാംശുവായും
അവജ്രപാണിം (ഇ പു ദ്വി ഏ) അവജ്രപാണിയായും
അനച്യുതേശാനപിതാമഹം (അ പു ദ്വി ഏ) അനച്യുതേശാനപിതാമഹനായും
ച (അ) ഉം
ദ്രഷ്ടാസി (ലുട് പ മപു ഏ) ദർശിക്കും

അല്ലയോ രാജൻ, അങ്ങ് അധികതാമസമില്ലാതെ തന്നെ ഈ ലോകത്തെ  മാതരിശ്വാവില്ലാത്ത(വായു ഇല്ലാത്ത)തായൂം, ഹവ്യവാഹൻ ഇല്ലാത്ത (അഗ്നി ഇല്ലാത്ത)തായും, അസൂര്യശീതാംശു - സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഇല്ലാത്തതായും, വജ്രപാണി (ഇന്ദ്രൻ) ഇല്ലാത്തതായും,  അച്യുതൻ, ഈശാനൻ, പിതാമഹൻ (ത്രിമൂർത്തികൾ) ഇല്ലാത്തതായും ദർശിക്കും

17

ഇത്യൂചുഷസ്താനുചിതോപചാരൈ-
സ്സംഭാവ്യ കൃത്യേഷു സമാദിദേശഃ
സ ദേവകീമാനകദുന്ദുഭീം ച
വിമോചയാമാസ ച ബന്ധനസ്ഥൗ

സഃ (തഛ പു പ്ര ഏ) അവൻ
ഇതി (അ) ഇപ്രകാരം
ഊചുഷഃ (സ പു ദ്വി ബ) ഊചിവാന്മാരായ
താൻ (തഛ പു ദ്വി ബ) അവരെ
ഉചിതോപചാരൈഃ (അ പു തൃ ബ)ഉചിതോ[പചാരങ്ങളാൽ
സംഭാവ്യ (ല്യ അ) സംഭാവനം ചെയ്തിട്ട്
കൃത്യേഷു (അ ന സ ബ) കൃത്യങ്ങളിൽ
സമാദിദേശ (ലിട് പ പ്രപു ഏ) സമാദേശിച്ചു
ബന്ധനസ്ഥൗ (അ പു ദ്വി ദ്വി) ബന്ധനസ്ഥരായ
ദേവകീം (ഈ സ്ത്രീ ദ്വി ഏ) ദേവകിയെയും
ആനകദുന്ദുഭിം (ഇ പു ദ്വി ഏ) ആനകദുന്ദുഭിയേയും
ച(അ)
വിമോചയാമാസ (ലിട് പ പ്രപു ഏ) വിമോചിപ്പിച്ചു
ച(അ)

ഇങ്ങനെ അപറഞ്ഞ അമാത്യന്മാരെ ഉചിതങ്ങളായസ്മാനങ്ങൾ കൊടൂത്ത് ബഹുമാനിച്ചശേഷം അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ട് കാരഗൃഹവാസികളായിരുന്ന ദേവകിയെയും വസുദേവരേയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു

No comments:

Post a Comment